Προσωπικά Δεδομένα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Notice) σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679

Η «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ή «SAR.EN.CO SINGE MEMBER P.C.» με διακριτικό τίτλο «SAR.EN.CO» είναι ελληνική επιχείρηση με έδρα τον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της από τον μοναδικό εταίρο της (στο εξής καλούμενη για λόγους συντομίας «η Εταιρεία»). Η «SAR.EN.CO» είναι εμπορική εταιρεία με τη νομική μορφή της I.K.Ε. που έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων, επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού,  επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) και τη χονδρική εμπορία συναφούς εξοπλισμού και ανταλλακτικών μηχανών πλοίων, όπως και την εκμετάλλευση συναφούς διπλώματος (ή συναφών διπλωμάτων) ευρεσιτεχνίας και λοιπών δικαιωμάτων.

Η «SAR.EN.CO» συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται περιορισμένο αριθμό πληροφοριών που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, λόγω του ότι οι κύριες δραστηριότητές της αφορούν κυρίως νομικά πρόσωπα. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν κυρίως το προσωπικό της Εταιρείας. Ένα πολύ μικρό μέρος αφορά τους πελάτες και τους προμηθευτές της εταιρείας, τους εξωτερικούς συνεργάτες της και λοιπούς παρόχους υπηρεσιών προς την ίδια, ιδίως όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τέτοιες οντότητες ή τους εργαζόμενούς τους που μπορεί να επικοινωνούν με την Εταιρεία για την εκτέλεση κάποιας επαγγελματικής συναλλαγής.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
 2. A. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κυρίως τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των πελατών μας ή των προμηθευτών/συνεργατών που μας παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα):

α) Βασικές πληροφορίες ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, επάγγελμα, ονοματεπώνυμα εκπροσώπων/αρμοδίων κλπ).

β) Βασικές πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα, φαξ, κινητά, διευθύνσεις email, διευθύνσεις αποστολής, διευθύνσεις τιμολόγησης κλπ).

γ) Πληροφορίες σχετικές με τη συνεργασία μας και την εκτέλεση μιας υπηρεσίας (όροι πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, σχετική αλληλογραφία, αλληλογραφία μέσω email, αμοιβές, συμβάσεις, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία τιμολόγησης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., επάγγελμα κλπ).

δ) Πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας χρήση της σχετικής τυποποιημένης φόρμας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, περιεχόμενο του σχετικού email).

 1. B. Επίσης συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του προσωπικού μας και άλλων εξωτερικών συνεργατών μας:

α) Βασικές πληροφορίες ταυτοποίησης εργαζόμενων που απαιτούνται από το νόμο για την εκτέλεση της (συν)εργασίας, για τη μισθοδοσία και την ασφάλιση, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, όνομα συζύγου, φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, κατοικία, υπηκοότητα, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα/ειδικότητα, αριθμός τέκνων, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ημερομηνία έναρξης απασχόλησης, προϋπηρεσία, γνώσεις, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, αποδοχές, τραπεζικοί λογαριασμοί, ΙΒΑΝ και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο, όπως ημέρες ασθένειας και σχετικά δικαιολογητικά κλπ και

β) Βασικές πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, κινητό, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση email κλπ).

 1. Σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα και νομικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία

Α. Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τη γνώση και τη συναίνεσή σας, επειδή είναι απαραίτητα για την προσήκουσα εκπλήρωση των μεταξύ μας επαγγελματικών σχέσεων και για τη δημιουργία ουσιαστικού και αποτελεσματικού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ μας, προκειμένου να διαχειριστούμε την κάθε φορά υποκείμενη συμβατική σχέση (έργου, παροχής υπηρεσιών, πωλήσεων, εργασίας κλπ) και για να λαμβάνετε κάθε φορά την ορθή και κατάλληλη ενημέρωση που θα ανταποκρίνεται στη μεταξύ μας συνεργασία σε όλη της διάρκειά της. Ταυτόχρονα, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και για τη συμμόρφωσή μας με διάφορες νομικές υποχρεώσεις, όπως είναι οι φορολογικές και οι ασφαλιστικές, αλλά και για την εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης των συμβατικών μας σχέσεων και την επιδίωξη τυχόν απαιτήσεων που μπορεί ν` απορρέουν από αυτές.

Β. Αυτοί είναι οι αποκλειστικοί σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα και ταυτόχρονα είναι και η νομική βάση της επεξεργασίας εκ μέρους μας.

Γ. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς ούτε για άλλους σκοπούς που δεν εξυπηρετούν τις μεταξύ μας συμβατικές σχέσεις και τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως π.χ. σκοποί που συνδέονται με δραστηριότητες marketing και κατάρτισης προφίλ.

Δ. Συνοψίζοντας, προβαίνουμε σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είτε διότι απαιτείται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης είτε διότι απαιτείται για την επίτευξη άλλης νομικής υποχρέωσης και, σε περίπτωση που η Εταιρεία μελλοντικά προβεί σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς, όπως σκοπούς marketing και κατάρτισης προφίλ, τότε θα το πράξει μόνο μετά από ενημέρωσή σας και με βάση τη ρητή σας συγκατάθεση, την οποία τότε και θα ζητήσει νόμιμα από εσάς.

 1. Από πού συλλέγονται προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

Α. Απευθείας από τον ίδιο τον Πελάτη/Προμηθευτή/Εργαζόμενο/Συνεργάτη, δηλαδή από εσάς που είστε το ίδιο το πρόσωπο που αφορούν τα προσωπικά  δεδομένα και συνήθως είστε αντισυμβαλλόμενός μας σε κάποια συμβατική σχέση, όπως π.χ. όταν μας χορηγείτε στοιχεία σας για τις ανάγκες της έκδοσης μιας προσφοράς, καθορισμού μιας συνάντησης, σύναψης και εκτέλεσης μιας σύμβασης κλπ και

Β. Από τρίτους (πελάτες/προμηθευτές/συνεργάτες), όταν εκείνοι μας διαβιβάζουν τα αναγκαία στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε με εσάς ως το εξουσιοδοτημένο/αρμόδιο πρόσωπο της επιχείρησής τους π.χ. για τις λεπτομέρειες της εκτέλεσης μιας ανατεθείσας σύμβασης, την υποβολή μιας προσφοράς, την παράδοση ενός έργου, την επίβλεψη μιας υπηρεσίας κλπ.

Γ. Από την ιστοσελίδα μας: Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή/και χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές της, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει δεδομένα που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ένα μέρος αυτών μπορεί ν` αφορά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies με στόχο να διευκολύνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί ωστόσο cookies τρίτων, δηλαδή για λόγους διαφήμισης και προώθησης τρίτων παρόχων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Ένα άλλο μέρος αυτών μπορεί ν` αφορά την εκ μέρους σας αξιοποίηση της δυνατότητας να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπό της μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.

Δ. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από άλλες πηγές και με άλλες διαδικασίες, εκτός από δημόσιες πηγές που είναι διαθέσιμες ελεύθερα στο κοινό, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μοιράζεστε δημοσίως μέσω δικών σας ιστοσελίδων, επαγγελματικών καρτών/ εντύπων και ενημερώσεων, επαγγελματικών καταλόγων κλπ.

 1. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Α. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά το προσωπικό της Εταιρείας και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας, ανάλογα με την περίπτωση.

Β. Η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει κάποιο μέρος των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών προς την Εταιρεία (όπως λογιστές, υποστηρικτικές συστημάτων, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, άλλους τεχνικούς ή υπεργολάβους κλπ) και πάλι με σκοπό την εξυπηρέτηση/διαχείριση μιας σύμβασης και επειδή στο πλαίσιο αυτής της παροχής οι τρίτοι ενδέχεται ν` απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να εκτελέσουν τη δική τους πλευρά των συμβάσεων. Οι παραπάνω θεωρούνται από την Εταιρεία ως εκτελούντες επεξεργασία για δικό της λογαριασμό και με τις δικές της οδηγίες και δεσμεύονται από σαφείς υποχρεώσεις ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του ΓΚΠΔ, όπως και από ειδικές ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας προς την Εταιρεία.

Γ. Δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν επίσης, όταν αυτό απαιτείται, στις αρχές (π.χ. φορολογικές αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ) για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και για την προστασία εννόμων συμφερόντων είτε δικών σας είτε της Εταιρείας.

Δ. Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα εκτός της Ε.Ε. Μόνο ένα ελάχιστο αναγκαίο μέρος των προσωπικών δεδομένων του προσωπικού της Εταιρείας, όπως το ονοματεπώνυμο και ο εταιρικός αριθμός ή το εταιρικό email μπορεί να διαβιβαστεί σε τρίτα μέρη (ενδεχομένως και εκτός EU/EEA), όταν το προσωπικό μας επικοινωνεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς με τους πελάτες της Εταιρείας στο εξωτερικό για την εκτέλεση κάποιας εργασίας. Ομοίως,  ονοματεπώνυμα, εταιρικά τηλέφωνα και email, στοιχεία διαβατηρίων και ταυτοτήτων, οικογενειακής κατάστασης ή/και φωτογραφίες μπορεί να διαβιβαστούν, με τη ρητή συγκατάθεση του προσώπου, σε τρίτα μέρη (ενδεχομένως και εκτός EU/EEA), όπως οι Πρεσβείες Ξένων Κρατών (με σκοπό την έκδοση visa για κάποιο επαγγελματικό ταξίδι), διάφορες Λιμενικές Αρχές/Πύλες Λιμανιών (με σκοπό την έκδοση άδειας εισόδου για την εκτέλεση εργασιών σε πλοία), τοπικές Αστυνομικές Αρχές (όπως για παράδειγμα στην Κίνα, με σκοπό την ενημέρωση άφιξης που απαιτείται από την εκεί νομοθεσία), ορισμένα Ναυπηγεία (με σκοπό την άδεια εισόδου για την εκτέλεση εργασιών σε πλοία), ορισμένα Ξενοδοχεία (με σκοπό την κράτηση καταλύματος) κλπ. Οι παραπάνω δεν λογίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών ή εκτελούντες επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς οι άνω μεταβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης συμφωνίας ή/και για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας προς κάποιον πελάτη της στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να συνάψει και εφαρμόσει μαζί τους τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε να ζητήσει άδεια διαβίβασης από την Εποπτική Αρχή.

Ε. Τέλος, σε περίπτωση μεταβολής ελέγχου ή ιδιοκτησίας της Εταιρείας, δεδομένα μπορεί να μεταβιβαστούν σε άλλη επιχειρηματική οντότητα, διασφαλίζοντας πάντοτε ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη σχετική ενημέρωση των υποκειμένων.

ΣΤ. Σε καμία περίπτωση δεν θα μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους για προωθητικούς, διαφημιστικούς και γενικά παράνομους σκοπούς. Γενικά, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θ` αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς την δική σας συγκατάθεση ή εκτός εάν απαιτηθεί από τις Αρχές στα πλαίσια κάποιας δικαστικής υπόθεσης.

 1. Χρόνος και τρόπος διατήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Α. Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω και είναι αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο που επαρκούν και είναι σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.

Β. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο ιδιοκτησίας της Εταιρείας αποκλειστικά για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, δηλαδή για όσο χρόνο διατηρείται μια συνεργασία, αλλά και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση των χρόνων παραγραφής που προβλέπει το ελληνικό δίκαιο μετά τη λήξη της συνεργασίας αυτής για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ. Επίσης, η Εταιρεία δικαιούται να διατηρεί μέρος των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητο (και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος) για τη συμμόρφωσή της με νόμιμες υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα οι φορολογικές, οι ασφαλιστικές κλπ.

Δ. Όταν δεν απαιτείται πλέον επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά καταστρέφονται με ασφάλεια από την Εταιρεία.

 1. Σχετικά δικαιώματα των προσώπων

Α. Η Εταιρεία θα ικανοποιεί εντός 30 ημερών τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη).

Β. Τα δικαιώματα περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης δεν εφαρμόζονται εύλογα στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω μη κατάρτισης προφίλ και πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων του ΓΚΠΔ.

Γ. Τα υποκείμενα έχουν επίσης το δικαίωμα να λάβουν προσωπικά δεδομένα σε ευχερώς αναγνώσιμη μορφή και σε μηχανικό μέσο που χρησιμοποιείται ευρέως.

Δ. Τέλος, σε περίπτωση δοθείσας συγκατάθεσης, τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα ν`  ανακαλέσουν τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε.

Ε. Όλα τα παραπάνω δικαιώματα (έχοντας υπόψη ότι η άσκηση ορισμένων από αυτά, όπως πχ του δικαιώματος διαγραφής, μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αδυναμία παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης συμβάσεων κλπ), μπορούν ν` ασκηθούν ανέξοδα με αποστολή ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται κατωτέρω.

ΣΤ. Εάν το υποκείμενο δεν ικανοποιηθεί με την απάντηση της Εταιρείας, έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει το αίτημά του με τη μορφή καταγγελίας εγγράφως, αλλά και ηλεκτρονικά, στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων που είναι η ελληνική στη συγκεκριμένη περίπτωση (www.dpa.gr).

 1. Επικοινωνία για θέματα προσωπικών δεδομένων

Α. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνσή μας 29-31 Karaiskou Str. Piraeus, 18532, Greece, στα τηλέφωνά μας +30 213 0319195 και στο info@sarenco.gr με το αίτημά σας. Δεσμευόμαστε σε κάθε περίπτωση να συνεργαστούμε μαζί σας για την εξυπηρέτησή σας και την ειρηνική επίλυση οποιουδήποτε σχετικού ζητήματος.

Β. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του και θα σας ενημερώσουμε με τον τρόπο που έχετε ορίσει είτε για την ικανοποίησή του είτε για αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

 1. Ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων

Α. Σημαντική δέσμευση για την Εταιρεία αποτελεί η ασφάλεια των δεδομένων. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ενδεικτικά την κωδικοποίηση των στοιχείων των πελατών μας, αλλά και εκείνα τα οργανωτικά μέτρα που ανταποκρίνονται στη δουλειά μας και τα ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Β. Φροντίζουμε για τη φυσική και τεχνική ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων και των εγκαταστάσεών μας, για τις συμβάσεις μας με τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία, όπως και για τον έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (είτε στους servers, τα pc και τα κινητά μας είτε στα πληροφοριακά συστήματα εμπορικής διαχείρισης, διαχείρισης αποθήκης και γενικής λογιστικής που χρησιμοποιούμε είτε στο φυσικό μας αρχείο) με σύγχρονα τεχνικά μέσα και εξ ορισμού από περιορισμένο αριθμό προσώπων που μας παρέχουν έγγραφες εξασφαλίσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Γ. Όλοι οι συνεργάτες μας οφείλουν να μας δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό και την πολιτική προστασίας μας και γενικά να συνάψουν μαζί μας τις αναγκαίες συμβατικές ρήτρες προστασίας δεδομένων, ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή από διαρροή, κλοπή, καταστροφή, δημόσια γνωστοποίηση, κατάχρηση, χρήση εκτός σκοπού και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Δ. Αναγκαία είναι όμως και η δική σας συμβολή στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς πρέπει να διασφαλίζετε όχι μόνο ότι αυτά είναι σωστά, αλλά και ότι τυχόν κωδικοί και συνθηματικά είναι ασφαλή και μη διαμοιραζόμενα σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους από εσάς τους ίδιους.

 1. Παιδιά ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Οι υπηρεσίες  μας (επισκευές επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων κλπ) δεν παρέχονται σε παιδιά και από τη φύση τους προορίζονται μόνο για ενήλικες. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε γνώση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από τέτοιες κατηγορίες υποκειμένων, εκτός και εάν μας έχει παρέχει ρητή και έγγραφη συγκατάθεση σε αυτό ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

 1. Εκτέλεση Επεξεργασίας

Α. Εάν και όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται από τρίτον για λογαριασμό της Εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας, η επεξεργασία αυτή θα διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη που δεσμεύει τον εκτελούντα σε σχέση με την Εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας. Επίσης, η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Β. Όλα τα παραπάνω θα εφαρμόζονται αντίστροφα και στην -άγνωστη προς το παρόν- περίπτωση που η Εταιρεία εκτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό τρίτου υπεύθυνου επεξεργασίας.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

 1. A. Η παρούσα Δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Εκτέλεσης Έργων, Παροχής Υπηρεσιών και Πωλήσεων (Terms and Conditions) της Εταιρείας μας και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο δικτυακό μας τόπο, ως μέρος της Πολιτικής Απορρήτου της ιστοσελίδας της.
 2. B. Η δήλωση αυτή ενδέχεται να υποστεί αλλαγές και επικαιροποιήσεις, για τις οποίες θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντάς την στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας μας είτε αποστέλλοντάς σας απευθείας ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβολή της δήλωσης θα προκύπτει από την ημερομηνία “ισχύος” που τίθεται κάθε φορά στο τέλος της.

Ημερομηνία Ισχύος: Μάϊος 2018

Ευχαριστούμε για το χρόνο και την προσοχή σας.

 

Επικοινωνία

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε το συντομότερο

  Copyright Sarenco P.C. 2023 © All Rights Reserved